Privacyverklaring

Het praktijkgericht onderzoek levert waardevolle kennis en producten op voor de beroepspraktijk en het onderwijs. Deze kennis en producten kunnen nog verder reiken dan nu het geval is als alle informatie meer zichtbaar en vindbaar wordt gemaakt. Om dit mogelijk te maken is een platform ontwikkeld waar alles bij elkaar komt: Publinova.

Publinova is ontwikkeld voor en door hogescholen. Op Publinova kan je zoeken, vinden, delen en verbinden. Neem een kijkje op het platform als bezoeker of log in als gebruiker. Als bezoeker kan je op zoek naar informatie over onderzoeksresultaten, onderzoeksprojecten, betrokken partijen en onderzoekers. Je kan contact leggen met onderzoekers, reageren op producten en informatie vanaf Publinova delen op bijvoorbeeld social media of een andere website. Ben je ingelogd als gebruiker dan heb je meer mogelijkheden voor het meebouwen aan Publinova. Log in via SURFconext of EduID. Als onderzoeker, en in sommige gevallen als ondersteuner, kan je je eigen onderzoeksresultaten beheren, aanpassen, toevoegen en vanaf Publinova ook op andere websites tonen. Je kan reageren op het werk van andere onderzoekers, op zoek gaan naar connecties met samenwerkingspartners en je eigen expertises, samenwerkingsverbanden en producten etaleren.

Om bovenstaande mogelijk te maken, worden er binnen Publinova persoonsgegevens verwerkt. Bij deze verwerkingen zijn verschillende partijen betrokken: SURF B.V. en diens partners als beheerder van het platform Publinova en de eduID accounts. En hogescholen en Regieorgaan SIA die content rond praktijkgericht onderzoek publiceren of beschikbaar stellen via Publinova, zoals publicaties, projecten en profielen. Met deze privacyverklaring willen we je zo goed mogelijk informeren over wie je persoonsgegevens verwerken, wat deze verwerkingen inhouden en bij wie je terecht kan bij vragen en verzoeken.

Voor het stellen van vragen kun je contact opnemen met info@publinova.nl

Over SURF

Wij zijn SURF B.V. (hierna: "SURF"), gevestigd aan het Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht. SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. In de coöperatie SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen samen aan ICT-innovatie. Meer over de SURF coöperatie.

We zijn beheerder van het platform Publinova en verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die plaatsvinden rondom het beheer van het platform. En voor accounts die zijn gekoppeld aan een eduID. Wij zijn daarnaast eerste aanspreekpunt voor vragen en kunnen je helpen in contact te komen met de juiste hogeschool, mocht je vragen of verzoeken hebben die bijvoorbeeld gaan over content rond praktijkgericht onderzoek. Hieronder vind je de algemene gegevens van SURF. Voor vragen of verzoeken ten aanzien van Publinova, stuur je een e-mail naar info@publinova.nl

Contactgegevens SURF:
SURF B.V.
Moreelsepark 48
3511 EP, Utrecht
info@surf.nl
+31 88 787 30 00

De contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming zijn:
fg@surf.nl

Over de deelnemende hogescholen

Publinova is in opdracht van Regieorgaan SIA en de volgende hogescholen ontwikkeld:

Deze hogescholen en SIA delen hun kennis en producten via Publinova. En stellen hun medewerkers en onderzoekers in staat om een account aan te maken. Elke hogeschool (waar hogeschool staat, kan ook SIA gelezen worden) is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor al hun producten, projecten, publicaties, profielen, commentaar en andere content rond praktijkgericht onderzoek die zij deelt. En voor alle accounts die gekoppeld zijn aan de eigen hogeschool. Informatie over je hogeschool en hoe je rechten uit te oefenen vind je via de hogeschoolpagina op Publinova (zie hierboven).

Waarom worden je persoonsgegevens verwerkt binnen Publinova?

Publinova is een middel voor hogescholen om hun open scienceambities waar te maken. Bovendien ondersteunt het de opdracht voor het praktijkgericht onderzoek om een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te maken. Doel van Publinova is onder andere om het onderzoekers en lectoren makkelijk maken om informatie óver en kennis úit het Nederlandse praktijkgericht onderzoek te delen op dit centrale nationale platform. Zo wordt dit materiaal beschikbaar voor beroepsgenoten bij andere hogescholen, maar ook voor een breder publiek, zoals voor journalisten en iedereen die hierin interesse heeft. Deze informatie en kennis moet vervolgens ook eenvoudig op andere, bestaande platforms gedeeld kunnen worden.

Om deze doelen te behalen, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.

Waarom mogen je persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt als hier een wettelijke grondslag voor is. De grondslag verschilt in dit geval per doel en wie verwerkingsverantwoordelijke is.

Wettelijke grondslagen vanuit SURF:

Wettelijke grondslagen vanuit de deelnemende hogescholen:

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Er worden persoonsgegevens van bezoekers van de website (zie ook de cookieverklaring) en van ingelogde gebruikers van het platform verwerkt. Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt van onderzoekers en auteurs, wanneer deze persoonsgegevens onderdeel zijn van de content rond praktijkgericht onderzoek die door een hogeschool wordt gedeeld op het platform. Onderzoekers en auteurs kunnen bijvoorbeeld genoemd worden in projecten, producten en publicaties. Ook kan er op basis van deze gegevens een profiel worden gecreëerd over deze onderzoekers of auteurs.

Hoe ontvangt Publinova persoonsgegevens?

Er zijn verschillende manieren waarop persoonsgegevens terecht kunnen komen op het platform.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Er worden persoonsgegevens verwerkt vanuit de verschillende doeleinden en functionaliteiten:

Backups:

Ten behoeve van de continuïteit en beschikbaarheid van het platform Publinova, worden er dagelijks backups gemaakt, waaronder van alle beschreven (persoons)gegevens. Zowel SURF en de hogescholen hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

Alle content over praktijkgericht onderzoek, waaronder persoonsgegevens van onderzoekers en auteurs, is openbaar en door elke bezoeker en gebruiker van Publinova in te zien. Profielen van gebruikers zijn ook openbaar. Wanneer je een account aanmaakt op Publinova, kun je kiezen om je account/profiel openbaar of afgeschermd te zetten. Ook zijn er mogelijkheden om e-mailadressen en telefoonnummers af te schermen.

Er zijn daarnaast verschillende partijen betrokken bij het aanbieden van het platform. De volgende partijen verwerken in opdracht en instructie persoonsgegevens:

Verder worden je gegevens alléén aan andere partijen verstrekt na jouw toestemming, tenzij het wettelijk verplicht of toegestaan is je gegevens te verstrekken.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die op het platform van jou verwerkt worden, te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Ook kun je inzage verzoeken in de persoonsgegevens die van je worden verwerkt.

Als het gaat om een verwerking van door jou zelf verstrekte gegevens op basis van jouw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst met jou en de verwerking hiervan geautomatiseerd plaatsvindt (niet op papier), kun je een overzicht in een gestructureerde en gangbare vorm opvragen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere partij.

Je kunt ook een verzoek indienen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, waardoor de verwerkingsverantwoordelijke tijdelijk ophoudt met het verwerken van jouw gegevens, als:

Recht van bezwaar:

Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens als je gegevens verwerkt worden op basis van een gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende gerechtvaardigde gronden heeft om de verwerking voort te zetten, zal de verwerking worden gestaakt.

Ook kun je bezwaar maken als jouw persoonsgegevens gebruikt worden voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Als je bezwaar maakt, kun je ook een verzoek indienen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken gedurende dit bezwaar.

Klacht indienen:

Als je van mening bent dat er binnen Publinova niet goed omgaat met jouw persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van SURF of van een hogeschool. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Waar kun je terecht om je rechten uit te oefenen?

Een verzoek om je rechten uit te oefenen kun je indienen bij de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Binnen Publinova kunnen dit echter verschillende organisaties zijn: SURF of één van de deelnemende hogescholen. Om het je makkelijk te maken, coördineren we vanuit SURF de vragen en verzoeken die er komen en kunnen we je waar nodig in contact brengen met de juiste persoon bij de juiste hogeschool. Neem hiervoor contact op via: info@publinova.nl. Je mag uiteraard ook direct contact opnemen met een hogeschool, zie de contactgegevens van jouw hogeschool hierboven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 oktober 2023.

© 2024 SURF