Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Publinova

Welkom bij Publinova, het online platform voor kennisverspreiding en samenwerking binnen de wereld van praktijkgericht onderzoek. Op Publinova kun je zoeken, vinden, delen en verbinden. Het biedt onderzoekers, ondersteuners, lectoren en geïnteresseerden één centrale plek om kennis te delen met beroepsgenoten en het brede publiek. Publinova wordt ter beschikking gesteld door SURF B.V.

Als bezoeker van Publinova kun je informatie vinden over onderzoeksresultaten, projecten, betrokken partijen en onderzoekers. Je kunt contact leggen met onderzoekers en informatie delen via sociale media of andere websites. Als ingelogde gebruiker van Publinova kun je nog meer mogelijkheden benutten van het platform, zoals het volgen van updates op jouw vakgebied of het plaatsen van commentaar.

Je kunt inloggen via SURFconext of EduID en als onderzoeker (en in sommige gevallen als ondersteuner) kun je je eigen onderzoeksresultaten beheren en bewerken. Bovendien kun je reageren op het werk van andere onderzoekers, samenwerkingspartners zoeken en je eigen expertises, samenwerkingsverbanden en producten presenteren.

Neem een kijkje op het platform als bezoeker of log in als gebruiker en ontdek hoe Publinova jou kan helpen bij het verspreiden en opdoen van kennis en het opbouwen van waardevolle connecties.

In deze gebruiksvoorwaarden vind je de gedragsregels voor Publinova en daarnaast vind je de rechten en plichten die gelden bij het gebruik van Publinova.

 1. Definities
  1.1 A number of definitions are used in these Terms of Use. Definitions are capitalized.
  Bezoeker: Natuurlijk persoon die Publinova bezoekt. Bezoeker heeft de volgende rechten op Publinova: bekijken en zoeken van Content op Publinova, delen van Content via social media en het downloaden van Content. Een Bezoeker staat niet gelijk aan een Gebruiker.
  Commentaar: Het plaatsen van opmerkingen en/of reacties bij Content. Commentaar kan door alle Gebruikers worden toegevoegd bij Content. Hiervoor behoeven geen specifieke rechten gegeven te worden door voor de Content verantwoordelijke Onderwijsinstelling.
  Content: Toevoegingen - waaronder maar niet uitsluitend - publicaties, beschrijvingen, metadata, beeld- en geluidsmateriaal, onderzoeksresultaten die geautomatiseerd worden geplaatst op Publinova vanuit de bronsystemen van een Onderwijsinstelling, alsmede alle handmatige toevoegingen van Gebruikers die voor het doen van die toevoegingen rechten hebben gekregen van een Onderwijsinstelling. De desbetreffende Onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de hierboven genoemde informatie op Publinova.
  Gebruiker: Natuurlijk persoon, die inlogt op Publinova.
  Gebruiksvoorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden.
  Onderwijsinstelling: In Nederland gevestigde onderwijsinstelling die verantwoordelijk is voor de door onder haar verantwoordelijkheid geplaatste Content op Publinova. De Onderwijsinstelling bepaalt de toekenning van gebruiksrechten op haar Content voor alle Gebruikers.
  Publinova: https://publinova.nl.
  SURF: SURF B.V.SURF stelt het platform Publinova ter beschikking

 2. Rechten en plichten van de Gebruiker
  2.1 Een Gebruiker heeft standaard de volgende gebruiksrechten op Publinova: persoonlijke profielpagina aanmaken, aanpassen, verrijken en verwijderen, uitdelen van rechten op de eigen profielpagina, koppelen van een andere verschijningsvorm van de Gebruiker aan het profiel van de Gebruiker (alias koppelen), geven van Commentaar op Content, volgen en ontvolgen van Content, overzicht krijgen en beheren van notificaties, gevolgde en favoriete Content. Onderwijsinstellingen kunnen extra gebruiksrechten toekennen aan een Gebruiker, zoals bijvoorbeeld het handmatig kunnen toevoegen van Content of het aanpassen ervan. Een Gebruiker kan deze extra rechten aanvragen bij de Onderwijsinstelling.
  2.2 De Gebruiker houdt zich aan de deze Gebruiksvoorwaarden.
  2.3 De Gebruiker gebruikt Publinova in overeenstemming met onderhavige gebruiksvoorwaarden, met specifieke verwijzing naar artikel 3 Misbruik.
  2.4 Een profiel van Gebruiker op Publinova is strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn profiel en daaruit voortvloeiende toegang aan een derde over te dragen of in gebruik te geven.

 3. Abuse
  3.1 Onder misbruik wordt verstaan – maar is hiertoe niet beperkt - het gebruiken van Publinova op een wijze waarvoor het platform niet bedoeld is. Onder misbruik valt in ieder geval:

  • Publinova inzetten om reclame te maken voor producten, diensten of een bedrijf
  • Spamberichten versturen aan Gebruikers van Publinova
  • Phishing of identiteitsfraude
  • Het verspreiden van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige code
  • Het excessief bekritiseren van een idee, artikel of persoon
  • Inbreuk te maken op intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten van anderen
  • Het plaatsen van Content en/of Commentaar op Publinova dat beledigende of discriminerende uitlatingen en/of persoonlijke aanvallen bevat
  • Het plaatsen van Content en/of Commentaar dat indruist tegen de wet, openbare orde of goede zeden
   3.2 Het is verboden Publinova te gebruiken op een van de hierboven genoemde vormen van Misbruik of op een andere wijze die niet in overeenstemming is met de maatschappelijke normen en waarden.
 4. Gevolgen Misbruik
  4.1 Content en/of Commentaar dat niet voldoet aan de maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden of wanneer sprake is van in artikel 3 genoemde gevallen, kan door SURF worden verwijderd.
  4.2 SURF informeert de Gebruiker bij Misbruik.
  4.3 Indien SURF een reden heeft om aan te nemen dat door bepaalde informatie of communicatie van Gebruiker inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op regels of verplichtingen als in deze Gebruikersvoorwaarden beschreven, is de Gebruiker verplicht in overleg met SURF en de betrokken Onderwijsinstelling de bedoelde inbreuk zo snel mogelijk te beëindigen en voor de toekomst te voorkomen.
  4.4 SURF behoudt zich het recht voor om een Gebruiker zonder opgaaf van reden (onmiddellijk) te blokkeren op Publinova.
  4.5 SURF heeft tevens het recht overige maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om SURF, Gebruikers en/of derden tegen schade, hinder of inbreuken op rechten te beschermen.

 5. Aansprakelijkheid
  5.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het eigen handelen omtrent het plaatsen van Commentaar op Publinova.
  5.2 SURF aanvaardt geen aansprakelijkheid van derden voortvloeiend uit het niet-nakomen van de Gebruiksvoorwaarden of het plaatsen van Commentaar op Publinova door Gebruiker.

 6. Intellectuele eigendomsrechten
  6.1 Content op Publinova wordt zoveel mogelijk open access beschikbaar gesteld, met in achtneming van de ie-rechten die berusten op een werk. Open access is het, onder vermelding van de toepasselijke open access licentievoorwaarden, beschikbaar stellen van werken.
  6.2 Publinova verplicht de Gebruiker Content voor zover mogelijk open access beschikbaar te stellen op het platform, onder vermelding van de daarop van toepassing zijnde de Creative Commons-licentie(s).
  6.3 Indien er rechten van derden op een werk rusten dan dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat hij toestemming heeft om het werk op Publinova te plaatsen. Voor zover er een open access licentie aan het betreffende werk van (een) derde(n) verbonden is, zal Gebruiker de betreffende open access licentievoorwaarden behorende bij dit werk (op Publinova) vermelden.
  6.4 Voor meer informatie over het open access publiceren en de verschillende licentievoorwaarden is de desbetreffende Onderwijsinstelling het aanspreekpunt.

 7. Looptijd Publinova
  7.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het ter beschikking stellen van Publinova inclusief de daarop geplaatste Content en/of Commentaar voor wat betreft looptijd of duur van Publinova.

 8. Privacy- en cookiebeleid
  8.1 Lees via deze link hoe Publinova met je privacy omgaat (privacyverklaring).
  8.2 Lees via deze link hoe Publinova met cookies omgaat (cookieverklaring).

 9. Toepasselijk recht
  9.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter is de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 10. Wijzigen van de Gebruiksvoorwaarden
  10.1 SURF behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden alsmede het privacy- en cookiebeleid aan te passen.
  10.2 Publinova adviseert dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. 10.1

 11. Vragen, suggesties?
  11.1 Contact kan worden opgenomen via info@publinova.nl

© 2024 SURF